top of page

Material food grade silicone. Size 71mm x 56.5mm x 8.3mm (Red). Suitable for Nuova Simonelli Espresso machines

O-Ring

 โอริง(Oring) คือ วัสดุที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม และมีรูปทรงเป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติยีดยุ่นได้ (Elastomers Material) จากวัสดุสงเคราะห์ชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติต่อสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อมของวัสดุที่นำไปใช้(Fluid)  แรงดัน(Pressure) รวมทั้งอุณหภูมิความร้อน(Temperature)

 โอริง(Oring) จะถูกใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ จักรกลต่างๆ จะทำหน้าที่เป็นซีล(Seal)กันรั่วซึมของของไหล(Fluid) ในอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่สภาวะแวดล้อมนั้น อย่างเช่นของเหลว(Liquids) หรือก๊าซ(Gases) ทั้งในระบบขนถ่ายและระบบกำลังของของไหล(Fluid)  ซึ่งโอริง(Oring)จะถูกติดตั้งในชิ้นส่วนอยู่ 2 แบบคือเป็นซีล(Seal)กันรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ(Static Seals) และอุปกรณ์เคลื่อนที่กลุ่มงานโรตารี่ต่างๆ(Rotary Seals)

Nuova Simonelli Silicon Group Gaskets

฿400.00Price
    bottom of page